Archive for the ‘UFO’ Tag

Afko #6: UP

Dit is er eentje uit de universitaire HRM-hoek. UP staat voor UFO Platform. En UFO dan? UFO staat voor Universitair Functie Ordenen, het uniforme systeem van functieprofielen en functiewaardering dat zo’n tien jaar geleden na een gezamenlijke actie van de VSNU (de universitaire werkgevers) en de vakbonden bij alle Nederlandse universiteiten is ingevoerd. Ook alle bibliotheekfuncties zijn destijds volgens dezelfde Hay-systematiek in het bouwwerk van universitaire functies opgenomen, wat er in essentie op neerkwam dat aan de wildgroei van functies, functiebenamingen en -waarderingen een einde kwam met de invoering van twee generieke functieprofielen: die van bibliotheek-technisch medewerker (met drie niveaus) en die van informatie-/collectiespecialist (met vier niveaus).

Maar nu terug naar het UP. Bij een landelijk systeem hoort landelijke regie. Die wordt uitgeoefend door het UP en op verzoek van het UP was ik gisteren in Utrecht voor een paneldiscussie over aanpassingen van de twee bibliotheekprofielen aan de veranderingen die zich in het afgelopen decennium in de wereld van de wetenschappelijke informatievoorziening hebben voltrokken. Daarvan moesten de aanwezige bibliothecarissen de aanwezige UFO-vertegenwoordigers eerst in een BOA-achtige verkenning (BOA = BedrijfsOmgevingsAnalyse) zien te overtuigen, maar dat bleek gezien de grote mate van overeenstemming tussen de bibliotheken zelf over die veranderingen geen probleem.

Vervolgens konden we het ook redelijk snel eens worden over de noodzaak van actualisering van de beide profielen en de richting waarin die verandering zou moeten gaan. Bij de UvA hadden we daar al wat voorwerk voor gedaan, waar instemmend op gereageerd werd. Meer discussie ontstond over de wenselijkheid een vierde niveau aan het functieprofiel bibliotheek-technisch medewerker toe te voegen. Daar verschilden de meningen over en is het maar de vraag of er de noodzakelijke steun van minimaal vijf bibliotheken voor te vinden is. Vervolgens, als die steun er is, moet de ‘landelijke onderhoudscommissie’ zich erover buigen, alle afzonderlijke universiteiten, de VSNU, de vakbonden; kortom in de tijd zijn we dan wel een flink aantal maanden verder en zullen we waarschijnlijk de deadline voor versie 5 van UFO niet halen. Versie 6 staat voor ultimo 2012 op de rol. Polderende molens draaien nu eenmaal traaaaaaaaaag.

Vorige aflevering: UCSD