Archive for the ‘opleidingen’ Tag

Weekendvitaminen #39

Op het nachtkastje

Beeld van de week

En lees de bijbehorende blogpost van David Smith.

“The future of information isn’t about refinements in search and retrieval sprinkled with dustings of presentation magic. It’s about active systems; predictive systems; things that model and monitor what a person is doing and accessing (watch as Google Goggles reads the academic paper at the same time as you do), and how we’ll build and deliver to those systems.”

Spoetnik een half jaar later

Precies een half jaar geleden eindigde onze onderdompeling in web 2.0, het op Learning 2.0 en Rob Coers’ 23 Dingen gebaseerde en geïnspireerde interne opleidingsprogramma Spoetnik. “Ontdek nieuwe toepassingen en leer ze gebruiken! Doe er je voordeel mee, zowel privé als op je werk. Neem ze mee bij bedenken van nieuwe diensten van de bibliotheek. Dít is het doel van dit programma.”  schreven de organisatoren Pascal Braak, Alice Doek en Olga Marx van onze afdeling Informatiediensten.

En vanmiddag zaten we dan met 35 Spoetnikkers bijelkaar om nog eens terug te kijken op die vier maanden in het voorjaar en te proberen de volgende stap te zetten: welke nieuwe diensten willen we nu met het verkregen inzicht en de verkregen vaardigheden niet alleen bedenken maar ook implementeren. In kleine groepjes is daarover gediscussieerd en vervolgens gerapporteerd in een gezamenlijk document in Google Docs zodat er plenair meteen over alle ideeën verder gebrainstorm kon worden. Dat leidde niet direct tot eenduidige eindconclusies maar leverde wel voldoende aanknopingspunten op die verder uitgewerkt kunnen worden richting nieuwe diensten. Dat gezamenlijke document komt binnenkort beschikbaar op de Spoetnik-site.

Wowter heeft er terecht op gewezen dat het enthousiasme dat met het programma gegenereerd is ook echt een vervolg moet krijgen wil dat enthousiasme niet omslaan in frustratie. En dat vervolg gaat er ook komen, daarvoor zijn voldoende ideeën vanmiddag geopperd. Alleen de realiteit is ook dat een aantal afdelingen momenteel onevenredig in beslag wordt genomen door de implementatie van Aleph waardoor er minder tijd en energie beschikbaar is voor het uitwerken van die ideeën. Het zullen in eerste instantie dus vooral kleine stapjes worden.

En ondertussen is het voor de organisatoren en samenstellers van het programma uiteraard leuk om te merken dat er op allerlei plekken, al dan niet in afgeslankte vorm, op Spoetnik gebaseerde trainingsprogramma’s zijn begonnen (zie bijvoorbeeld momenteel de HvA, een Spoetnik light met 8 onderdelen) of op korte termijn gaan starten (de UB Leiden, Spoetnik ultra light met 7 onderdelen). Goed voorbeeld doet navolgen.

Opleidingscommissie (op herhaling)

Vanmorgen ons opnieuw gebogen over de actualisering van ons opleidingsplan, waarbij dat ‘ons’ staat voor alle bibliotheken van de UvA. Geconstateerd dat we ons inmiddels eigenlijk moeten gaan richten op de jaren 2009-2010 in plaats van 2008-2009. Het grootste gedeelte van het jaar is al voorbij en voor de resterende maanden van 2008 slagen we er niet meer in een gestructureerd programma te organiseren. Dat betekent overigens zeker niet dat er in 2008 niets aan gezamenlijke opleidingstrajecten is gedaan; integendeel. Het hele lange voorjaar heeft in het teken gestaan van het inmiddels in Nederland wereldberoemde Spoetnik-programma, waar vanuit alle onderdelen van de bibliotheekorganisatie met veel enthousiasme aan is deelgenomen. Het wachten is nog op een afrondend symposium, waar ook de volgende stap gezet kan worden: hoe nu verder met al die verworven kennis en ervaring? Welke web 2.0-toepassingen kunnen we op een efficiënte en effectieve wijze inzetten in onze ondersteuning van onderwijs en onderzoek? En er heeft ook een heel succesvol traject coachend leidinggeven voor teamleiders plaatsgevonden. De betrokkenen hebben elkaar inmiddels gevonden in een min of meer permanente intervisiegroep.

Maar goed, voor de komende twee jaren moeten er nieuwe plannen gemaakt worden. Ik ga samen met Wijbrand Bus een definitieve versie zien te schrijven waarin alle opmerkingen van de andere leden van de opleidingscommissie ook verwerkt moeten worden. Vervolgens kunnen we met het geplande aanbod alle sectorhoofden en faculteitsbibliothecarissen gaan bevragen naar hun inschatting van het aantal deelnemers aan de verschillende programma’s. En daarna volgt dan weer de altijd cruciale vraag: hebben we daarvoor de komende twee jaar voldoende financiële middelen beschikbaar? Maar schreef ik niet een aantal maanden geleden “op het opleidingsbudget wordt niet beknibbeld”? Dat uitgangspunt moeten we ook in de wat soberder tijden, die ons volgens collegevoorzitter Karel van der Toorn in de komende jaren te wachten staan, zien overeind te houden.

English please!

Vanmorgen in de opleidingscommissie opnieuw over de Engelse taalvaardigheid van onze medewerkers gesproken. Vastgesteld dat het niet alleen om baliemedewerkers of de informatiespecialisten gaat, maar eigenlijk over de volle breedte van de organisatie van toepassing is. Catalogiseerders worden in toenemende mate geconfronteerd met internationale standaarden en het moeten toepassen daarvan; projectmedewerkers werken meer en meer in (inter-)nationale projecten; de Europese aanbestedingsverplichtingen worden alleen maar groter; en steeds meer zijn we voor onze vakliteratuur aangewezen op de Angelsaksische wereld. Kortom, voor alle bibliotheekmedewerkers is een goede Engelse lees- en schrijfvaardigheid van groot belang en het traject dat we ons voor ogen hebben zal dan ook, gelet op de kosten, over een langere periode uitgesmeerd moeten worden.

Een illustratie van het belang van dat Engels wordt nog eens gevormd door de nu uitgewerkte plannen voor een Amsterdam University College. Per september 2009 moet deze nieuwe liberal arts and sciences opleiding op bachelor-niveau van start gaan en de UvA, de Vrije Universiteit en de gemeente Amsterdam investeren er gezamenlijk zo’n slordige € 23 miljoen in. De helft van de studentenpopulatie zal uit het buitenland moeten komen en het onderwijs zal, uiteraard, in het Engels verzorgd worden.

Alle studenten zullen gehuisvest worden in nieuwbouw in de Watergraafsmeer, waar momenteel druk aan een nieuw onderkomen voor de bèta-faculteit wordt gebouwd. Colleges zullen de eerste jaren nog in de Plantage-buurt verzorgd worden, maar rond 2012 moet de nieuwe campus van de AUC volledig in de Watergraafsmeer zijn ondergebracht. Die plek heeft nog niet direct het flitsende imago van de Amsterdamse binnenstad, maar de ambities zijn hoog. Toch maar eens de hand zien te leggen op dat plan. Kan ik ook meteen even kijken of de bibliotheek nog ergens genoemd wordt. Elk nieuw curriculum heeft nu eenmaal consequenties voor de collectievorming, om over de mogelijke inzet van de bibliotheek bij academische vaardigheden (één van de kernelementen van nieuwe curriculum van het AUC) maar niet te spreken.

P.S. leuk voor de VU dat een foto van hun nieuwe MediaXperience de homepage van het AUC siert. Zijn we toch weer te laat met de oplevering van ons nieuwe informatiecentrum. ;-(

Opleidingscommissie

Vanmorgen bijeenkomst van de Opleidingscommissie, samengesteld uit een aantal UB-sectorhoofden en faculteitsbibliothecarissen onder voorzitterschap van P&O-er Wijbrand Bus. We kwamen voor het eerst in lange tijd weer eens bijelkaar. Niet dat we opleidingen niet belangrijk vinden; tijdens de vergadering werd Nol een aantal keren instemmend aangehaald: “op het opleidingsbudget wordt niet beknibbeld”. En dat gebeurt ook niet: voor individuele medewerkers is er bijna altijd budget beschikbaar voor hun specifieke opleidingswensen en daarnaast worden er geregeld UB- of UBA-brede opleidingstrajecten aangeboden, zoals in het afgelopen jaar een opleidingstraject Coachend leidinggeven voor (beginnende) afdelingshoofden en teamleiders.

Eerst moesten we ons door de gebruikelijke budgettaire problematiek heenwerken: over 2007 valt niet goed na te gaan waaraan het budget besteed is en voor 2008 is er geen centraal budget maar is het budget herverdeeld over de sectoren. Hoe dat gaat uitpakken is onduidelijk, maar het adagium blijft gelukkig: “op het opleidingsbudget wordt niet beknibbeld”. Met name voor sector- en UB-overschrijdende trajecten moeten er waarschijnlijk weer extra toerekeningen gemaakt worden. Daar komen we wel uit.

Vervolgens hebben we ons gestort op een actualisering van het Opleidingsprogramma 2008-2009. Dat is wel hoog nodig want op ons intranet staat nog de versie 2005-2006. Over een paar weken gaan we inplannen wat we dit en komend jaar nog als gezamenlijke trajecten gaan aanbieden. I.h.k.v. het universitaire speerpunt internationalisering komt er waarschijnlijk een nieuw traject gericht op het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid van onze medewerkers. Verder kwam als aandachtspunt de relatie opleidingen – competenties – functieprofielen aan de orde. Er is behoorlijke onvrede over de bruikbaarheid van de Hay-profielen bibliotheek-technisch medewerker en informatiespecialist. Aanpassing op landelijk niveau is daarbij waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar UBA-brede actualisering, met inbegrip van competentieprofielen en opleidingseisen, is wel een haalbare kaart. Goed voor de oer-Hollandse oplossing: daar belasten we een werkgroepje mee.