Archive for the ‘functieprofiel’ Tag

Afko #6: UP

Dit is er eentje uit de universitaire HRM-hoek. UP staat voor UFO Platform. En UFO dan? UFO staat voor Universitair Functie Ordenen, het uniforme systeem van functieprofielen en functiewaardering dat zo’n tien jaar geleden na een gezamenlijke actie van de VSNU (de universitaire werkgevers) en de vakbonden bij alle Nederlandse universiteiten is ingevoerd. Ook alle bibliotheekfuncties zijn destijds volgens dezelfde Hay-systematiek in het bouwwerk van universitaire functies opgenomen, wat er in essentie op neerkwam dat aan de wildgroei van functies, functiebenamingen en -waarderingen een einde kwam met de invoering van twee generieke functieprofielen: die van bibliotheek-technisch medewerker (met drie niveaus) en die van informatie-/collectiespecialist (met vier niveaus).

Maar nu terug naar het UP. Bij een landelijk systeem hoort landelijke regie. Die wordt uitgeoefend door het UP en op verzoek van het UP was ik gisteren in Utrecht voor een paneldiscussie over aanpassingen van de twee bibliotheekprofielen aan de veranderingen die zich in het afgelopen decennium in de wereld van de wetenschappelijke informatievoorziening hebben voltrokken. Daarvan moesten de aanwezige bibliothecarissen de aanwezige UFO-vertegenwoordigers eerst in een BOA-achtige verkenning (BOA = BedrijfsOmgevingsAnalyse) zien te overtuigen, maar dat bleek gezien de grote mate van overeenstemming tussen de bibliotheken zelf over die veranderingen geen probleem.

Vervolgens konden we het ook redelijk snel eens worden over de noodzaak van actualisering van de beide profielen en de richting waarin die verandering zou moeten gaan. Bij de UvA hadden we daar al wat voorwerk voor gedaan, waar instemmend op gereageerd werd. Meer discussie ontstond over de wenselijkheid een vierde niveau aan het functieprofiel bibliotheek-technisch medewerker toe te voegen. Daar verschilden de meningen over en is het maar de vraag of er de noodzakelijke steun van minimaal vijf bibliotheken voor te vinden is. Vervolgens, als die steun er is, moet de ‘landelijke onderhoudscommissie’ zich erover buigen, alle afzonderlijke universiteiten, de VSNU, de vakbonden; kortom in de tijd zijn we dan wel een flink aantal maanden verder en zullen we waarschijnlijk de deadline voor versie 5 van UFO niet halen. Versie 6 staat voor ultimo 2012 op de rol. Polderende molens draaien nu eenmaal traaaaaaaaaag.

Vorige aflevering: UCSD

OBO in Delft

Gisteren was ik de hele dag in Delft voor het halfjaarlijkse overleg van de UKB-onderbibliothecarissen. Josje Calff uit Leiden is Marjolein Nieboer, na haar promotie naar het allerhoogste gremium, opgevolgd als voorzitter van ons overleg. Zoals het een goede voorzitter betaamt, wilde ze meteen een aantal veranderingen doorvoeren. OBO vond ze te o(u)bollig, maar een alternatief bleek niet eenvoudig te vinden. NOBO, UKB2, UKB 2.0 en nog wat varianten passeerden de revue, maar deze korte discussie eindigde toch met de conclusie dat bij gebrek aan beter we voorlopig het bij OBO zullen houden en voor de volgende bijeenkomst een prijsvraag zullen uitschrijven.

De bijeenkomst had een hoog HRM-gehalte en niet alleen omdat bij de helft van de vertegenwoordigde bibliotheken (5 van de 10) meer en minder ingrijpende reorganisaties voor de deur stonden of in een vergevorderd stadium van uitvoering zijn. Een van de andere gesprekspunten in de ochtend betrof het functieprofiel voor informatie-/collectiespecialist dat alle universiteitsbibliotheken sinds de invoering van de zgn. Hay-systematiek voor de Nederlandse universiteiten hanteren. Op dat profiel is inmiddels het nodige aan te merken, zowel wat de inhoud van dat profiel zelf betreft als de relatie tot het tweede belangrijke bibliotheekprofiel in de Hay-systematiek, het profiel voor bibliotheek-technisch medewerker. Voor dat laatste profiel is al een voorstel voor modernisering en aanpassing geformuleerd en bij de UBA zijn we intern bezig ook naar dat profiel van informatie-/collectiespecialist te kijken. De ideeën die we daarover inmiddels ontwikkeld hebben, bleken voor een aanzienlijk deel aan te sluiten bij de onvrede en mogelijke aanpassingen die andere bibliotheken eigenlijk gerealiseerd zouden willen zijn. Er lijkt in ieder geval een brede basis aanwezig om tot een gezamenlijk voorstel te komen.

Gastvrouw Wilma van Wezenbeek van de TU Delft presenteerde daarnaast de aanpassingen die momenteel in het bibliotheekgebouw in Delft worden doorgevoerd. Nog geen tien jaar na oplevering is geconstateerd dat het gebruik van de bibliotheek zeker niet slechts is, maar dat met name in de periodes tussen de tentamens het bezoek te wensen over laat. Dat poogt men in Delft nu te veranderen door niet alleen de inrichting van de bibliotheek aantrekkelijker te maken (inclusief het inmiddels onvermijdelijke café), maar ook door de bibliotheek meer dan in het verleden tot kloppend hart van de campus te maken door het organiseren van allerlei activiteiten (zoals de Delftse alumnidag) die voorheen aan de bibliotheek voorbij gingen. Ambitie is de bibliotheek voor iedere technisch geïnteresseerde een onmisbare plek te maken, bij wijze van spreken van de wieg tot het graf.

Wilma had deze presentatie ook vorige week al in Madrid verzorgd en daarom was het nu des te leuker om de reeds doorgevoerde veranderingen in het echt te kunnen zien. Het project moet dit jaar afgerond worden en dus moet er vooral ‘deze zomer’ nog heel veel gebeuren. Maar het blijft opvallend dat zelfs zo’n recent opgeleverde bibliotheek nu al weer met zulke ingrijpende veranderingen bezig is. Wat betekent dat wel niet voor een bibliotheek die nu al 15 jaar op de tekentafel ligt, zoals die nieuwe Amsterdamse UB?