Archive for the ‘Authors Guild’ Tag

TWIT #28

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/399124857192841216

In de eigen olifantenpoot geschoten?

En toen zaten we dus opeens met twee processen rond het Google Books project. Enerzijds het juridische gevecht tussen Google aan de ene kant en de Amerikaanse uitgevers en auteurs aan de andere kant, waaraan met de Google Books Settlement een einde leek te zijn gekomen. Maar die overeenkomst heeft nog steeds niet een gerechtelijke goedkeuring gekregen en er is nu voor 2012 een datum vastgesteld waarop de zaak echt behandeld zal gaan worden. Ondertussen lijkt het erop dat de uitgevers het wel op een akkoordje zullen weten te gooien met Google, terwijl de auteurs (verenigd in de Authors Guild) blijkbaar nog niet aan het begraven van de strijdbijl toe zijn.

Integendeel, zij zijn nu inmiddels een tweede rechtszaak begonnen tegen de HathiTrust en enkele grote universiteiten vanwege het beschikbaarstellen van (mede door Google) gedigitaliseerde bibliotheekboeken én het voornemen zgn. verweesde werken waarvan echt niet meer vast te stellen is aan wie de rechten toebehoren of waarvan de rechthebbenden niet meer te achterhalen zijn digitaal beschikbaar te gaan stellen aan de eigen, lokale gebruikersgroep. Voor die laatste groep werken had de HathiTrust een project opgezet om de status van die verweesde werken diepgaand te onderzoeken zodat ook alleen maar werken langs deze weg beschikbaar worden gesteld die écht verweesd zijn. Helaas, op de eerste lijst die publiek is gemaakt heeft de Authors Guild van een aantal werken binnen no time de rechthebbenden kunnen achterhalen waarop de HathiTrust heeft besloten de lijst weer terug te trekken en de interne procedures zodanig te verbeteren dat een dergelijke tik op de vingers niet nog een keer voorkomt. Want de HathiTrust wil door; ze beschouwen hun taak niet alleen legal, maar “also ethical and indeed even noble.” Of dat met die tweede rechtszaak zal gaan lukken, is maar helemaal de vraag. Rechter Chin, die van dat eerste proces, heeft inmiddels aangegeven geen trek te hebben deze nieuwe zaak ook onder zich te nemen.

Ondertussen wordt aan de andere kant van de oceaan geprobeerd de digitalisering van bibliotheekcollecties buiten de rechtszaal te houden. Gisteren werd er door vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen (o.m. auteurs, uitgevers, bibliotheken) onder de vlag van de Europese Unie een Memorandum of Understanding ondertekend dat de grondslag moet vormen voor afspraken over de digitalisering van zgn. ‘out-of-commerce’-werken. Dat is zeker niet dezelfde categorie als de verweesde werken, maar er is een aanzienlijke overlap tussen beide. En dit lijkt een produktievere weg dan de Amerikaanse.

The Orphan Wars

Morgen verzamelen zich in een New Yorkse rechtszaal onder leiding van rechter Danny Chin de partijen in de Google Books Settlement-zaak voor het zoveelste bedrijf in deze inmiddels jaren lopende rechtbanktragedie. Het is de laatste tijd nogal stil geweest rond deze kwestie en er wordt al gespeculeerd dat de zaak wel eens als een nachtkaars uit zou kunnen gaan: geen overeenkomst tussen Google enerzijds en de Authors Guild cs. aan de andere kant en weer terug bij af.

Maar de zitting van judge Chin is in een heel nieuw daglicht komen te staan door het besluit van de Authors Guild, nu met enkele andere medestanders, om de HathiTrust en enkele Amerikaanse universiteitsbibliotheken voor het gerecht te dagen vanwege hun voornemen zgn. verweesde werken digitaal beschikbaar te gaan stellen aan hun eigen gebruikersgroepen.

Verweesde werken? Ja, dat zijn boeken die gelet op hun publicatiedatum nog beschermd zijn door het auteursrecht, maar waarvan niet meer vastgesteld kan worden wie de auteursrechthebbenden zijn. Het betreft veelal publicaties uit de 20e eeuw die in grote getalen door Google in de afgelopen jaren zijn gedigitaliseerd en waarvan in Google Book Search meestentijds alleen de zgn. snippets vertoond worden. Van die gedigitaliseerde verweesde werken zijn inmiddels vaak de digitale kopieën die door Google aan de partner-bibliotheek zijn geleverd opgenomen in hun gezamenlijke digitale archief, de HathiTrust. En enkele universiteitsbibliotheken die hun boeken aan Google ter beschikking hebben gesteld om die te digitaliseren hebben nu het voornemen om hun digitale kopieën uit de groep verweesde werken full-text digitaal beschikbaar te stellen op de eigen campus en alleen als de desbetreffende bibliotheek een papieren exemplaar van het boek in haar bezit heeft. Volgt u mij nog?

Daartegen komt de Authors Guild (de Amerikaanse beroepsorganisatie van auteurs) nu dus in het geweer. Zij vraagt aan de rechter de HathiTrust en de universiteitsbibliotheken te verbieden hun digitale versies van verweesde werken beschikbaar te stellen en, nog veel verdergaand, om verdere digitalisering door Google te verbieden in afwachting van nieuwe wetgeving door Congress over juist die verweesde werken. Waarmee een nieuw juridisch steekspel is begonnen, net nu dus de zaak rond de GBS begon te verzanden. GBS-veteraan James Grimmelmann heeft het dan ook in een eerste analyse over The Orphan Wars waarin nu net het eerste schot gelost is.

HathiTrust en de betrokken universiteitsbibliotheken zijn uiteraard onaangenaam verrast door deze actie van de auteursorganisaties. Vanaf de eerste aankondiging van hun voornemen deze verweesde werken digitaal beschikbaar te gaan stellen, dit voorjaar, hebben zij proberen aan te tonen dat zij alle moeite hebben gedaan om eventuele rechthebbenden van vrij te geven verweesde werken te achterhalen. Daarvoor is door de University of Michigan zelfs een speciale unit in het leven geroepen. Het zal de Authors Guild dan ook ongelooflijke veel genoegen hebben gedaan dat ze de HathiTrust vandaag op een onzorgvuldigheid kunnen betrappen: Found one! Het “We’ve got him!” klinkt er onaangenaam in door.