Archive for the ‘adjunct’ Tag

OBO in Delft

Gisteren was ik de hele dag in Delft voor het halfjaarlijkse overleg van de UKB-onderbibliothecarissen. Josje Calff uit Leiden is Marjolein Nieboer, na haar promotie naar het allerhoogste gremium, opgevolgd als voorzitter van ons overleg. Zoals het een goede voorzitter betaamt, wilde ze meteen een aantal veranderingen doorvoeren. OBO vond ze te o(u)bollig, maar een alternatief bleek niet eenvoudig te vinden. NOBO, UKB2, UKB 2.0 en nog wat varianten passeerden de revue, maar deze korte discussie eindigde toch met de conclusie dat bij gebrek aan beter we voorlopig het bij OBO zullen houden en voor de volgende bijeenkomst een prijsvraag zullen uitschrijven.

De bijeenkomst had een hoog HRM-gehalte en niet alleen omdat bij de helft van de vertegenwoordigde bibliotheken (5 van de 10) meer en minder ingrijpende reorganisaties voor de deur stonden of in een vergevorderd stadium van uitvoering zijn. Een van de andere gesprekspunten in de ochtend betrof het functieprofiel voor informatie-/collectiespecialist dat alle universiteitsbibliotheken sinds de invoering van de zgn. Hay-systematiek voor de Nederlandse universiteiten hanteren. Op dat profiel is inmiddels het nodige aan te merken, zowel wat de inhoud van dat profiel zelf betreft als de relatie tot het tweede belangrijke bibliotheekprofiel in de Hay-systematiek, het profiel voor bibliotheek-technisch medewerker. Voor dat laatste profiel is al een voorstel voor modernisering en aanpassing geformuleerd en bij de UBA zijn we intern bezig ook naar dat profiel van informatie-/collectiespecialist te kijken. De ideeën die we daarover inmiddels ontwikkeld hebben, bleken voor een aanzienlijk deel aan te sluiten bij de onvrede en mogelijke aanpassingen die andere bibliotheken eigenlijk gerealiseerd zouden willen zijn. Er lijkt in ieder geval een brede basis aanwezig om tot een gezamenlijk voorstel te komen.

Gastvrouw Wilma van Wezenbeek van de TU Delft presenteerde daarnaast de aanpassingen die momenteel in het bibliotheekgebouw in Delft worden doorgevoerd. Nog geen tien jaar na oplevering is geconstateerd dat het gebruik van de bibliotheek zeker niet slechts is, maar dat met name in de periodes tussen de tentamens het bezoek te wensen over laat. Dat poogt men in Delft nu te veranderen door niet alleen de inrichting van de bibliotheek aantrekkelijker te maken (inclusief het inmiddels onvermijdelijke café), maar ook door de bibliotheek meer dan in het verleden tot kloppend hart van de campus te maken door het organiseren van allerlei activiteiten (zoals de Delftse alumnidag) die voorheen aan de bibliotheek voorbij gingen. Ambitie is de bibliotheek voor iedere technisch geïnteresseerde een onmisbare plek te maken, bij wijze van spreken van de wieg tot het graf.

Wilma had deze presentatie ook vorige week al in Madrid verzorgd en daarom was het nu des te leuker om de reeds doorgevoerde veranderingen in het echt te kunnen zien. Het project moet dit jaar afgerond worden en dus moet er vooral ‘deze zomer’ nog heel veel gebeuren. Maar het blijft opvallend dat zelfs zo’n recent opgeleverde bibliotheek nu al weer met zulke ingrijpende veranderingen bezig is. Wat betekent dat wel niet voor een bibliotheek die nu al 15 jaar op de tekentafel ligt, zoals die nieuwe Amsterdamse UB?

OBO bij de UBU

Vandaag even een dag zonder Aleph, want ik moest voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van UKB-adjunctbibliothecarissen (het OBO) naar de UB Utrecht. Naast het gebruikelijke rondje langs de velden met veel (re-)organisatie-, verhuis-, verbouw- en bezuinigingsperikelen, stonden er drie presentaties op het programma. Pia van Kroonenburgh gaf een toelichting op de renovatieplannen voor de Tilburgse UB, Ger Spikman presenteerde de resultaten van het laatste gebruikersonderzoek over de Forumbibliotheek in Wageningen en Menno Rasch ging in op de verrijking van de Utrechtse bibliotheekcatalogus met gegevens uit LibraryThing.

De man-vrouw verhouding was vandaag duidelijk in het voordeel van de vrouwen. Dit in tegenstelling tot het ‘echte’ UKB-bibliothecarissenoverleg waar weliswaar een vrouwelijke voorzitter is in de persoon van Maria Heijne, maar waar de mannen nog ver in de meerderheid zijn. Maar, werd vandaag geconstateerd, wellicht gaat dat op korte termijn nu toch veranderen. Niet alleen is door het vertrek van Bas Savenije naar de KB de positie van bibliothecaris van de UBU vacant, ook bij een aantal andere UBs zullen binnen nu en een jaar de (manlijke) bibliothecarissen met, al dan niet vervroegd, pensioen gaan.

Aan het eind van de middag met een ‘bijgepraat’-gevoel weer naar huis. Over een half jaar zal Amsterdam gastheer zijn. We zullen zorgen voor een mooi programma.

Onder bibliothecarissen

Vandaag een nieuwe afkorting toe kunnen voegen aan mijn al rijke verzameling bibliotheek-gerelateerde afkortingen voor eigen en UB-gebruik: OBO. OBO? Ja, natuurlijk OBO: het Onderbibliothecarissen Overleg van UKB. Dat had natuurlijk ook het ABO kunnen zijn, juist: van adjunctbibliothecarissenoverleg, maar in de UKB-instellingen wordt er verschillend met de terminologie omgesprongen en blijkbaar is er ooit voor OBO gekozen. Ik ben overigens blij dat we in Amsterdam geen ‘onderbibliothecaris’ hebben. ‘Een beetje onder‘ klinkt toch wat minder dan ‘een beetje adjunct’. 😉

We waren vandaag in Leiden bijeen. Niet compleet, maar van Groningen tot Maastricht en van Enschede tot Rotterdam kwamen collega’s aangereisd. De meeste aanwezigen kende ik al uit andere (UKB-) overlegorganen, (NVB-) bijeenkomsten of, in het geval van Marianne de Ruwe (UB Maastricht), al van het vakreferentenoverleg geschiedenis van twintig jaar geleden. De OBO-vergaderingen bestaan uit een mengeling van elkaar bijpraten over actuele lokale ontwikkelingen, korte presentaties over nieuwe diensten of projecten en, vaak toch ook, een bezichtiging van recent opgeleverde voorzieningen. Vandaag betrof dat in Leiden de al weer enige tijd geleden vernieuwde studiezaal Bijzondere Collecties, de proefopstelling voor het via lockers uitlenen van magazijnboeken én uiteraard de nog niet helemaal afgeronde verbouwing van de Tielehal.

Het ‘rondje langs de bibliotheken’ liet zien dat er op veel plaatsen aan dezelfde zaken wordt gewerkt. Bij veel universiteitsbibliotheken, met name de grotere klassieke, wordt er hard aan een nieuwe organisatorische inrichting gewerkt. De trend is duidelijk in de richting van één universitaire bibliotheekorganisatie die bijna altijd over meerdere locaties verspreid is. Met name in Groningen en Leiden liggen er nu ook duidelijke opdrachten van de Colleges van Bestuur om die ene organisatie op korte termijn te realiseren. In de verwachting dat dat besparingen op zal leveren of ‘gewoon’ meteen vergezeld van een bezuinigingsopdracht. Naast de eigen organisatie is er overal veel aandacht voor de (her-)inrichting van de bibliotheken. Zelfs op plekken waar nieuwbouw nog niet eens zo heel lang geleden is opgeleverd (Maastricht, Wageningen), worden al weer (meer of minder) kleine verbouwinkjes voorbereid om bijvoorbeeld de studeer- en leerruimtes voor studenten te moderniseren en gevarieerder te maken of om toch nog maar een collectie extra in te huizen. Ideeën opgedaan tijdens de NVB-studiereis van twee jaar geleden naar Engeland spelen daar regelmatig een rol. Ook in Tilburg gaat de destijds zeer bejubelde bibliotheek de komende periode behoorlijk op de schop en het was leuk om te horen dat daar ook specifieke voorzieningen in de bibliotheek voor facultaire medewerkers gerealiseerd zullen worden. Zelf zitten we in Amsterdam natuurlijk ook met een aantal grote projecten (nieuwbouw bèta-faculteit, nieuwbouw Acta, herinrichting Roeterseiland, nieuwbouw UB) en we zullen ons goed moeten blijven oriënteren op wat onze collega’s bedenken en daar uiteraard ons voordeel mee doen.

Andere gemeenschappelijke issues? Iedereen lijkt wel bezig met gebruikersonderzoek, of is het aan het voorbereiden. De invoering van RFID (of juist niet) voor de uitlening wordt ook op verschillende plekken onderzocht of, zoals in Amsterdam nu, daadwerkelijk ingevoerd. Problemen met LBS4, ze zijn ook bij een aantal andere bibliotheken nog (lang) niet opgelost, en dus wordt er bij meer instellingen dan alleen de UB Amsterdam nagedacht over een andere leverancier voor het bibliotheeksysteem. De lijst kan nog makkelijk verder uitgebreid worden. Geen enkele vrees dus dat de voor 2009 geplande OBO-bijeenkomsten (in het voorjaar in Utrecht, in het najaar in Amsterdam) wegens gebrek aan onderwerpen geschrapt zullen worden. Er gebeurt overal veel en er valt ook veel van elkaar te leren.

Een beetje (meer en langer) adjunct

Ruim een half jaar geleden begon ik met deze blog. Na de ervaring die ik opgedaan had met het Spoetnik-bloggen, leek een blog mij een goed medium om, primair voor de medewerkers van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek maar ook voor iedere andere geïnteresseerde, verslag te gaan doen van mijn ervaringen als “een beetje adjunct”, de tijdelijke waarneming van een aantal taken van mijn collega en adjunct-bibliothecaris Gerard Köhler, bij de UB Amsterdam. Afspraak op dat moment was dat die waarneming tot het einde van dit jaar zou zijn en daarna zouden we wel verder zien.

Tijdelijke dingen hebben echter vaak de neiging permanent te worden, en zo is het ook in dit geval gegaan. Gerard heeft en houdt voorlopig zijn handen vol aan zijn klussen bij de FNWI en de HvA-mediatheken en dus is er deze week besloten dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de faculteitsbibliotheken onderling én van de coördinatie tussen de faculteitsbibliotheken enerzijds en de centrale diensten van de UB anderzijds definitief bij mij komt te liggen. En dat betekent dat ik nog nadrukkelijker dan in de afgelopen maanden mij bezig zal gaan houden met projecten en bibliotheekdiensten waarbij de gehele bibliotheekorganisatie betrokken is en waarbij onderlinge afstemming en het creëren van breed draagvlak vaak essentiële voorwaarden zijn voor succes. Ik hoop nu in de komende weken de tijd te vinden om een aantal zaken die de afgelopen maanden zijn blijven liggen weer echt op de rails te krijgen. Daar moet ik niet alleen zelf de tijd voor zien te vinden, maar dat zal een aantal anderen ook moeten doen. Eenvoudig is dat niet. Het Aleph-project is nu echt van start gegaan en doet vooral een beroep op juist die medewerkers die toch altijd al bij allerlei projecten betrokken zijn en een overvolle agenda hebben. Ook dat lijkt een soort natuurwet te zijn.

En nu van start…

Het is nu ook officieel: op UBA E-informatie is een bericht van Nol verschenen over de tijdelijke overdracht van taken van Gerard aan mij. Monique heeft ervoor gezorgd dat er ook nog een mooie foto bij geplaatst is die ik ook meteen kan gebruiken voor de UBAwiki. Nu moet ik ook echt aan de slag met m’n nieuwe taken. Gerard en ik hebben daar nu twee keer over gesproken en het is inmiddels wel duidelijk wat ik tijdelijk wel en niet van hem overneem, maar er moeten nog wel een aantal zaken echt overgedragen worden. Het CFB-overleg zelf en een aantal UBA-brede activiteiten staan bovenaan de agenda: Readers Online, de invoering van RFID, de website, de mogelijke komst van een nieuw bibliotheeksysteem. Even zag het er naar uit dat ook de tijdelijke verantwoordelijkheid voor Pierson Révész en Bushuisbibliotheek in mijn richting zou komen, maar dat blijft Gerard voor de duur van de afwezigheid van Bert Gazendam er, formeel in ieder geval, nog bij doen. Het zou weinig zinvol zijn om dat voor een periode van twee/drie maanden nog een keer aan mij over te dragen. Voor de rest moeten we maar zien of onze gesprekken al voldoende onderlinge duidelijkheid hebben verschaft. Gaandeweg zal zich dat wel verder uitkristalliseren.